Deca

Šta je hiperkinetički poremećaj?

Hiperkinetički poremećaj je razvojni poremećaj psihomotorike sa simptomima koji ukazuju na oštećenje pažnje, motornu hiperaktivnost i impulsivnost. Simptomi su takvi da su jasno neprimereni razvojnom uzrastu deteta i u potpunosti su nefleksibilni. Simptomi su istrajni i dovode do značajnih teškoća u različitim oblastima svakodnevnog funkcionisanja ( školski uspeh, socijalne interakcije, posao itd.). Poremećaj počinje rano u detinjstvu, oko treće, četvrte godine, i otkriva se najčešće pri polasku deteta u školu, može se produžiti tokom adolescencije i odraslog životnog doba ( uz promene inteziteta).

Da bi dijagnostikovali hiperkitnetički poremećaj (ADHD- attention deficit hyperactivity disorder, skraćenica za uobičajni naziv u stručnim krugovima) potrebno je:

  • Da postoji 6 ili više simptoma slabe pažnje i/ili hiperaktivnosti- impulsivnosti;
  • Da ti simptomi budu prisutni tokom proteklih 6 meseci;
  • Neki su prisutni pre 7.godine;
  • Neki simptomi moraju postojati u dve ili više situacija (škola, kuća, vrtić i sl);
  • Mora postojati značajan poremećaj socijalnih, školskih i radnih aktivnosti;
  • Potrebno je isključiti ostale mentalne poremećaje.

Dijagnozu hiperkinteičkog poremećaja (ADHD) uspostavlja stručno lice.

Reference:
American Psychiatric Association. Dijagnostic and statistical manual of mental disorders. 4th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association, 1994.
Bojanin, S., Popović Deušić, S. (2012.) Psihijatrija razvojnog doba

Tekst priredila : Mirjana Markovic, dipl. psiholog

You Might Also Like