O NAMA

Mirjana Marković

Rođena 1983. godine u Kosovskoj Mitrovici. 2009. diplomirala psihologiju na  Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Edukovana iz racionalno emotivne bihejvioralne psihoterapije u REBT centru u Beogradu. Stručnu praksu je obavila na Institutu za mentalno zdravlje na Klinici za decu i omladinu u Beogradu. Radila sedam godina  kao redovni psiholog saradnik u logopedskom kabinetu Higia logos. Supervizor na projektu “Sigurna igra, rekreacija i psihosocijalna podrška deci i porodicama ugroženim poplavama“ međunarodnog fonda za decu i omladinu – UNICEF. Više od pet godina sarađuje sa Centrom za edukaciju i razvoj ličnosti – Krugovi. Od 2015. do 2017. direktor dečijeg vrtića Nojeva barka a godinama radi kao psiholog stručni saradnik u više beogradskih škola i vrtića. Svoju privatnu praksu  unapredila u jednogodišnjem radu sa roditeljima usvojene dece u zemlji i inostranstvu. Učestovala u više humanitranih akcija posvećenih deci i omladini i organizovala ih. Jedan je od autora nekoliko stručnih radova od čega izdvaja radove u vezi sa  decom i omladinom:

  • Povezanost depresivnosti i strategija suočavanja sa stresom kod dece II Kongres DEAPSa sa međunarodnim učešćem. 22-25 april 2010, Zlatibor, Kniga apstrakata str. 20
  • Inteligencija i strategija suočavanja sa stresom kod dece, II Kongres DEAPSa sa međunarodnim učešćem. 22-25 april 2010, Zlatibor, Kniga apstrakata str. 2

Osnivač je Centra za dečiju psihologiju


Sanela Raičević

Rođena 1983. godine u Subotici. Diplomirala 2009. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univeziteta u Beogradu na odseku logopedije i stekla zvanje diplomirani defektolog-logoped. Edukovana na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu iz Opšte reedukacije psihomotorike i relaksacije i Specifične reedukacije psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom. Edukovana za upotrebu Digitalnog signalnog procesiranja u rehabilitaciji slušnih i govorno-jezičkih poremećaja u Logomedica doo u Beogradu. Stručnu praksu obavila na Institutu za mentalno zdravlje na Klinici za decu i omladinu u Beogradu. Radila dve godine kao logoped u Predškolskoj ustanovi „Big blue“. Godinu dana radila kao personalni asistent u Predškolskoj ustanovi „Nojeva barka“. Dve godine radila kao logoped saradnik u logopedskom kabinetu „Higia logos“. Nakon toga bavi se sopstvenom privatnom praksom koja traje i danas. Autor je i koautor više stručnih radova koji se bave razvojem dece i poremećajima razvojnog doba, sa osvrtom na pervazivnu patologiju:

  • Podsticanje razvoja socio-komunikativnog ponašanja i govora dece sa autizmom primenom PECS programa; Dani defektologa Srbije, Zlatibor 15-18 januar 2010
  • Strategije za prepoznavanje teškoća učenja na ranom predškolskom uzrastu; II Kongres sa međunarodnim učešćem u organizaciji DEAPS-a, Zlatibor 22-25.april 2010
  • Uloga defektologa u prevenciji specifičnih teškoća učenja; II Kongres sa međunarodnim učešćem u organizaciji DEAPS-a, Zlatibor 22-25.april 2010
  • Protokol u dijagnostici pervazivnih razvojnih poremećaja u Institutu za mentalno zdravlje; II Kongres sa međunarodnim učešćem u organizaciji DEAPS-a, Zlatibor 22-25.april 2010