Izloženost zagađenju u ranom životnom dobu i poremećaji iz spektra autizma: nalazi iz više strane studije

Free PMC article

Autori :Laura A McGuinn , Gayle C Windham , Amy E Kalkbrenner , Chyrise Bradley , Qian Di , Lisa A Croen , M Daniele Fallin , Kate Hoffman , Christine Ladd-Acosta , Joel Schwartz , Ana G Rappold , David B Richardson , Lucas M Neas , Marilie D Gammon , Laura A Schieve, Julie L Daniels

Epidemiološke studije su prijavile povezanost između prenatalnog i ranog postnatalnog izlaganja zagađenju vazduha i poremećaja spektra autizma (ASD); međutim, nalazi se razlikuju prema zagađivaču i razvojnom prozoru.

Ciljevi su bili da se ispita povezanost između ranog izlaganja česticama ≤2,5 µm u prečniku (PM2,5) i ozona u kombinaciji sa ASD-om u više američkih regiona

Metod: Učesnici ove studije uključili su 674 dece sa potvrđenim ASD i 855 kontrolne populacije iz Studije za istraživanje ranog razvoja. Ovo je bila visestrana studija  o kontrolisanju slučajeva na više mesta kod dece rođene od 2003. do 2006. u Sjedinjenim Državama. Koristili su satelitski model da bi dodelili proseke izloženosti zagađivačima vazduha tokom nekoliko kritičnih perioda neurorazvoja i to:

  • 3 meseca pre trudnoće;
  • svako tromesečje trudnoće;
  • celokupna trudnoća;
  • i prvu godinu života.

Logistička regresija korišćena je za procenu koeficijenta kvota (OR) i 95% intervala poverenja (CI), prilagođavanje mesta ispitivanja, starosti majki, školovanja majki, majčinska etnička pripadnost, pušenja majke i meseca i godine rođenja.

Rezultati: Čini se da se udruženja zagađenja vazduha-ASD razlikuju u zavisnosti od vremena izlaganja. Izlaganje ozonu tokom trećeg tromesečja povezano je sa ASD, sa OR od 1,2 (95% CI: 1,1, 1,4) po 6,6 ppb povećanja ozona. Dodatno smo primetili pozitivnu povezanost sa izlaganjem PM2.5 tokom prve godine života (OR = 1,3 [95% CI: 1,0, 1,6] po porastu PM2,5 od 1,6 µg / m).

Zaključak: Ova studija potvrđuje prethodna otkrića pozitivne povezanosti između izloženosti zagađenju vazduha u ranom životu i ASD-a i identifikuje potencijalni kritični prozor izloženosti tokom kasnog prenatalnog i ranog postnatalnog perioda.

 

 

Tekst priredila:  Mirjana Marković, psiholog