Socio– emocionalna prilagođavanje i posedovanje kućnog ljubimca među adolescentima koji se nalaze u spektru autističnog poremećaja

Autori: Amanda Ward, Nicole Arola, Amy Bohnert, Rebecca Lieb

Adolescenti sa autizmom obično iskuse lošije socijalno-emoconalno prilagođavanje i interakciju sa vršnjacima, ali briga o kućnom ljubimcu može poslužiti kao zašitita od negtivnih događaja. Uzork su sačinjavali 81 dijada roditelja i adolescenata. Cilj je bio da se ispita kako dimenzije koje su posedovanje kućnog ljubimca (odgovornost, udobnost, druženje) mogu biti povezane sa socio -emocionalnim prilagođavanjem (depresija, usamljenost, kvalitet prijateljstva) među adolescentima sa autizmom, kao i kako oštećenje u socijalnoj interakciji može uticati na ove odnose.

Rezultati su prikazali da adolescenti koji su preuzeli veću odgovornost za svog ljubimca ispoljavali manje simptome depresije. Dodatno, roditelji od adolescenata koji imaju veća oštećenja u socijalnoj interakciji prijavili su da su ti adolescenti  ispoljavali bolji kvalitet prijateljstva od adolescenata sa manjim oštećenjima.

Rezultati sugerišu da vođenje brige o kućnom ljubimcu može olakšati socio – emocionalno prilagođavanje među adolescentima sa autizmom.

 

Tekst priredila : Mina Gojak,  student psihologije