O nama

Mirjana Marković

Rođena 1983. godine u Kosovskoj Mitrovici. 2009. diplomirala psihologiju na  Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Edukovana iz racionalno emotivne bihejvioralne psihoterapije u REBT centru u Beogradu. Stručnu praksu je obavila na Institutu za mentalno zdravlje na Klinici za decu i omladinu u Beogradu. Radila sedam godina  kao redovni psiholog saradnik u logopedskom kabinetu Higia logos. Supervizor na projektu “Sigurna igra, rekreacija i psihosocijalna podrška deci i porodicama ugroženim poplavama“ međunarodnog fonda za decu i omladinu – UNICEF. Više od pet godina sarađuje sa Centrom za edukaciju i razvoj ličnosti – Krugovi. Od 2015. do 2017. direktor dečijeg vrtića Nojeva barka a godinama radi kao psiholog stručni saradnik u više beogradskih škola i vrtića. Svoju privatnu praksu  unapredila u jednogodišnjem radu sa roditeljima usvojene dece u zemlji i inostranstvu. Učestovala u više humanitranih akcija posvećenih deci i omladini i organizovala ih. Jedan je od autora nekoliko stručnih radova od čega izdvaja radove u vezi sa  decom i omladinom:

 • Povezanost depresivnosti i strategija suočavanja sa stresom kod dece II Kongres DEAPSa sa međunarodnim učešćem. 22-25 april 2010, Zlatibor, Kniga apstrakata str. 20
 • Inteligencija i strategija suočavanja sa stresom kod dece, II Kongres DEAPSa sa međunarodnim učešćem. 22-25 april 2010, Zlatibor, Kniga apstrakata str. 2

Osnivač je Centra za dečiju psihologiju


Sanja Stanković

Rođena 1984. godine u Beogradu. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer klinička psihologija. Edukovana iz  Konstruktivističke psihoterapije  ( basic ) u Udruženju konstruktivista Srbije. Radila je kao stručni saradnik na projektu UNICEF-a “Sigurna igra, rekreacija i psihosocijalna podrška deci i porodicama ugroženim poplavama“.  Stručnu praksu na poziciji kliničkog psihologa u trajanju od godinu dana je obavila u KBC Zvezdara u Dnevnoj psihijatrijskoj bolnici. Od 2018. bila je spoljni  stručni saradnik u Logopedskom centru Logoritam a od 2019. do 2020. postaje redovni.

U Centru za dečiju psihologiju od osnivanja radi kao spoljni  stručni saradnik u oblasti roditeljstva i aktivnom savetovanju mladih u izboru karijere gde 2021. postaje stalni član Centra za dečiju psihologiju. Sfere rada su joj roditeljstvo, psihološka podrška porodiljama  i savetovanje mladih.


Sanela Raičević

Rođena 1983. godine u Subotici. Diplomirala 2009. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univeziteta u Beogradu na odseku logopedije i stekla zvanje diplomirani defektolog-logoped. Edukovana na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu iz Opšte reedukacije psihomotorike i relaksacije i Specifične reedukacije psihomotorike sa opštom defektološkom dijagnostikom. Edukovana za upotrebu Digitalnog signalnog procesiranja u rehabilitaciji slušnih i govorno-jezičkih poremećaja u Logomedica doo u Beogradu. Stručnu praksu obavila na Institutu za mentalno zdravlje na Klinici za decu i omladinu u Beogradu. Radila dve godine kao logoped u Predškolskoj ustanovi „Big blue“. Godinu dana radila kao personalni asistent u Predškolskoj ustanovi „Nojeva barka“. Dve godine radila kao logoped saradnik u logopedskom kabinetu „Higia logos“. Nakon toga bavi se sopstvenom privatnom praksom koja traje i danas. Autor je i koautor više stručnih radova koji se bave razvojem dece i poremećajima razvojnog doba, sa osvrtom na pervazivnu patologiju:

 • Podsticanje razvoja socio-komunikativnog ponašanja i govora dece sa autizmom primenom PECS programa; Dani defektologa Srbije, Zlatibor 15-18 januar 2010
 • Strategije za prepoznavanje teškoća učenja na ranom predškolskom uzrastu; II Kongres sa međunarodnim učešćem u organizaciji DEAPS-a, Zlatibor 22-25.april 2010
 • Uloga defektologa u prevenciji specifičnih teškoća učenja; II Kongres sa međunarodnim učešćem u organizaciji DEAPS-a, Zlatibor 22-25.april 2010
 • Protokol u dijagnostici pervazivnih razvojnih poremećaja u Institutu za mentalno zdravlje; II Kongres sa međunarodnim učešćem u organizaciji DEAPS-a, Zlatibor 22-25.april 2010

Tatjana Pantelić

Diplomirala i završila master studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Edukovana iz racionalno emotivne bihejvioralne psihoterapije u REBT centru u Beogradu. Poseduje višegodišnje iskustvo u dijagnostičkom i savetodavnom psihoterapijskom radu sa decom, adolescentima i odraslima. Aktivno se bavi edukacijom i psihoterapijom u cilju ličnog rasta i razvoja klijenata, prevencije i unapređenja mentalnog zdravlja. Od 2012. do 2014. predavala na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, na katedri Socijlanog rada.

Kreator i voditelj korporativnih treninga i radionica za decu i adolescente iz oblasti: racionalnog mišljenja, emocija, komunikacije (veštine rešavanja konflikata, asertivnost), sticanja i jačanja samopouzdanja, razvoja ličnih veština – Soft skills, prevazilaženja odlaganja obaveza i zadataka , upravljanja vremenom, prevladavanja stresa i prevencije sindroma sagorevanja.  Autor, urednik i voditelj edukativne emisije “Šta sad?”, na novosadskoj televiziji (2005-2009). Emisija se bavila psihosocijalnim temama i rešavanjem svakodnevnih problema.


Marijana Petrović

Rođena 1984. godine u Valjevu. 2008. diplomirala pedagogiju  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Edukovana iz psihoterapijskog pravca transakciona analiza  TA centra u Beogradu. Radila jedaneaest godina u oblasti obrazovanja dece razlicitog uzrasta i savetodavnom radu sa roditeljima.  Poseduje višegodisnje radno iskustvo kao savetnik u privatnoj praksi. Kordinator je bila na više projekta iz oblasti prevencija vršnjackog nasilja, unapredjenje obrazovnih politika radi smanjenja siromaštva, povećanje dostupnosti  obrazovanja deci iz osetljivih grupa. Više godina sarađivala sa Centrom za edukaciju i razvoj ličnosti – Krugovi. Od 2008. radi kao stručni saradnik-pedagog u više škola i predškolskoj ustanovi. Poseduje višegodisnje iskustvo u radu sa decom i mladima  koji imaju emocionalne i probleme u ponašanju, savetovanju roditelja i vodjenu treninga emocionalne pismenosti, asertivne komunikacije, mercedec model vaspitanja, postavljanje granica, upravljanje brigama. Vodila je program “Osnaživanje porodica” koji je organizovala Kancelarija Ujedinjenih nacija.Niz godina radi na ličnom i profesionalnom obrazovanju  odraslih koji se bave decom. Autor je i koautor više stručnih radova:

 • “Transakciona analiza u radu sa decom”;
 • “Primena terapijskog pravca transakciona analiza u radu sa roditeljima dece iz osetljivih grupa”;
 • “Upotreba filma u radu sa decom i roditeljima”;
 • “Profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju”;
 • “Lingvistički metamodel u psihoterapijskom procesu”.