Prediktori rizika poremećaja ishrane anoreksije nervoze kod adolescenata

Autori:  : Maja BatistaLana Žigić AntićOrjena ŽajaTrpimir JakovinaIvan Begovac

Cilj studije je da se ispita povezanost između rizika za razvoj poremećaja ishrane (ED), psihološke adapatacije, empatije, stil atačmenta, i internalizaciji mršavosti među adolscentima sa potvrđenom anoreksijom nervozom (AN) u poređenju sa kontrolnom grupom koja nema poremećaj u ishrani.

Metod: Od psiholoških instrumenata korišteni su  Upitnik opštih podataka, Upitnik o poremećaju ishrane – 3 (EDI-3), Upitnik sociokulturnih statvova o izgledu-3 ( SATAQ-3), Revidiran upitnik o iiskustvima u bliskim odnosima (ECR-R) I Uptnik o empatiji (BES). U studiji su učestovali rideset I petoro adolescenata ženskog pola sa  anoreksijom nervozom i trideset petoro adolescenata ženskog pola bez poremećaja u ishrani, u kontrolnoj grupi.

Rezultati: Rizik vezan za anoreksiju je prema istraživanjima, najviši kod adolescenata sa anoreksijom nervozom sa višim nivoima opštih psiholoških nerpilagođenosti (GPMC), praćen sa adolesentima iz kontreolne grupe sa višim internalizovanim idealom o mršavosti. U ispitanoj grpi, stil atačmenta i internalizaciji ideala o mršavosti u kombinaciji sa GPMC nije ukazalo na značajne prediktore za nastajanje poremećaja u ishrani.Podaci sa ispitivanja podržavaju konstrukt poremećaja u ishrani koji naglašava ulogu u generalnoj psihološkoj neprilagođenosti u procesu nastajanje poemećaja u ishrani.

 

Tekst priredila:  Mina Gojak, student psihologije