Emocionalna komunikacija između majke i deteta i simptomi anksioznosti u detinjstvu

Autori: Laura E Brumariu , Kathryn A Kerns

Ova studija istražuje da li različiti aspekti u emotivnoj komunikaciji u dijadi majke i deteta je povezano sa simptomima ankisoznosti kod deteta. Majčino i detetovo ponašanje povezano sa emocionalnom komunikacijom je kodirano na bazi video zapisa interakcije između majke i deteta. U istraživanju su učestovali 87 dece od deset  do 12 godina , i deca su izveštavala o svojim simptomma anksioznosti. Majke dece koja su anksioznija su bile manje podržavajuće i pokazivale su veće psihološko kontrolišuće ponašanje dizajnirano da manipališu emotivnim stanjem svog deteta,  izloživši manje topline i zainteresovanosti kod deteta, i bile su manje spremne za obrazloženje negativo emotivnih događaja tokom komunikacije. Dalje, deca sa većom anksioznošću pokazala su veći intezitet afekta i nižu kongruenciju emocija i ponašanja, manje su učestovali u razgovoru. Ispitivanje uloge detetovog pola nije uticalo značajno na rezultate. Svaki načini emocionalne komunikacije između majke i deteta objašnjavaju značajnu varijansu kod dečje anksioznosti.

Rezultati: Rezultati pokazuju koliko je pristup tokom emocionalnog razgovora između majke i deteta  značajan za razvoj anksoznosti kod deteta, i ističu potrebu da se razmotre načini emocionalne komunikacije između maje  i deteta povezano sa emocionalnom komunikacijom u proceni i intervenciji sa decom sa anksioznošću.

Tekst priredila:  Mina Gojak, student psihologije